Khoa Công nghệ ô tô

Khoa Công nghệ ô tô

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Trưởng khoa: Ths. Trần Quốc Bảo

Địa chỉ làm việc: Khu C – Khoa Công nghệ ô tô

Điện thoại: 0985.600.360

Email: tranquocbao0904@gmail.com

Phó trưởng khoa: Ths. Đỗ Cao Nguyên

Địa chỉ làm việc: Khu C – Khoa Công nghệ ô tô

Điện thoại: 0989.210.113

Email: docaonguyen179@gmail.com

 
1 – Chức năng:

– Khoa Công nghệ Ô tô là đơn vị cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở, chuyên môn nghề; quản lý giáo viên, học sinh và tài sản do nhà trường giao.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2 – Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

– Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

– Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa.

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo quy định.

– Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.

– Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.

– Liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.

– Thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; đào tạo nâng cao trình độ theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Trưởng khoa:

  1. a) Nhiệm vụ:

– Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa theo nhiệm vụ được giao.

– Quản lý cán bộ,  giáo viên, nhân viên, HS-SV thuộc đơn vị phụ trách.

– Quản lý, khai thác cơ sở vật chất trang thiết bị thực tập.

– Lập kế hoạch chi tiết, phân công giáo viên giảng dạy các môn học/mô đun theo kế hoạch chung của trường.

– Thực hiện kế hoạch và tổ chức các hoạt động: bồi dưỡng chuyên môn, thi giáo viên giỏi, thi học sinh giỏi, thi thiết bị dạy nghề và các hoạt động khác do Trường, Sở và các Bộ ngành tổ chức.

– Xử lý các loại văn bản liên quan; thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trường.

– Lập dự trù vật tư thực tập theo thời khóa biểu.

– Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định nhà trường.

–  Kiểm tra, đôn đốc hoạt động giảng dạy, ký duyệt hồ sơ giáo án, sổ sách giáo vụ của giáo viên trong khoa.

– Liên hệ nơi thực tập cho HS-SV.

– Tham gia giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.

– Tham gia tuyển sinh và tư vấn nghề nghiệp cho HS-SV.

– Tổ chức dự giờ, nhận xét đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

– Theo dõi diễn biến, đề nghị khen thưởng, kỷ luật HS-SV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  1. b) Quyền hạn:

– Đề nghị Hiệu trưởng tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế.

– Đề nghị bổ nhiệm Phó khoa, Tổ trưởng bộ môn.

– Đình chỉ giáo viên giảng dạy nếu vi phạm quy chế.

– Được phép cho HS-SV nghỉ học không quá 3 ngày.

– Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

3.2. Phó Khoa:

  1. a) Nhiệm vụ:

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

– Điều hành hoạt động của Khoa khi Trưởng khoa vắng mặt hoặc được ủy quyền.

– Quản lý sổ sách, biểu mẫu, tổng hợp điểm các môn học/mô đun thuộc Khoa phụ trách.

– Kiểm tra, đôn đốc hoạt động giảng dạy của giáo viên; công tác thu tiền học phí theo quy định.

– Tham gia tổ chức công tác nghiên cứu khoa học.

– Tham gia chỉnh sửa, biên soạn, chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi theo yêu cầu của Khoa.

– Liên hệ nơi thực tập và giới thiệu việc làm cho HS- SV sau khi tốt nghiệp.

– Tham gia tuyển sinh và tư vấn nghề nghiệp cho HS-SV.

– Quản lý bộ phận dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

  1. b) Quyền hạn:

– Đề xuất với Trưởng khoa đình chỉ giáo viên giảng dạy nếu vi phạm quy chế.

– Được phép cho HS-SV nghỉ học không quá 3 ngày.

– Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

3.3. Giáo viên:

  1. a) Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch và thời gian làm việc theo quy định của Nhà trường. Số giờ giảng dạy được tính như sau:

+ Đối với giáo viên được nhà trường cử đi học hoặc tham gia nghiên cứu khoa học được thực hiện theo thông tư 09/2008/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 27/06/2008, quy định như sau:

  • Giảng dạy hệ Cao đẳng: làm việc 32 tuần = 450 giờ/1năm.
  • Giảng dạy hệ Trung cấp: làm việc 38 tuần = 510 giờ/1năm.

+ Đối với giáo viên không tham gia nghiên cứu khoa học và học tập số giờ giảng được tính như sau:

  • Giảng dạy hệ Cao đẳng: làm việc 38 tuần x 17 giờ/1 tuần = 646 giờ/1năm.
  • Giảng dạy hệ Trung cấp: làm việc 44 tuần x 17 giờ/1 tuần = 748 giờ/1năm.

– Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế cơ quan, cụ thể như sau:

+ Lên lớp mặc đồng phục (giáo viên thực hành phải mặc bảo hộ lao động), đeo bảng tên, có mặt trước giờ vào lớp 5 phút để ổn định lớp và chỉ ra về sau khi đã kiểm tra trang thiết bị phòng học, tắt các thiết bị sử dụng điện và đóng cửa phòng học.

+ Có đầy đủ hồ sơ giảng dạy được ký duyệt trước khi lên lớp.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác giáo vụ: ghi sổ lên lớp, chấm điểm, vào điểm và tổ chức thi đúng quy chế. Gửi điểm về Khoa và Phòng Đào tạo chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc thi theo kế hoạch.

+ Chịu trách nhiệm quản lý lớp trong giờ dạy, giảng dạy đúng kế hoạch và tiến độ, đúng chương trình, đảm bảo nội dung chính xác.

+ Mỗi giáo viên tham gia dự giờ tối thiểu 02 giờ/tháng, phải ghi ý kiến đóng góp nhận xét, đánh giá đối với giờ dự giảng và có xác nhận của Truởng khoa vào sổ dự giờ.

+ Không tự ý đổi giờ hoặc bỏ giờ dạy (trường hợp đặc biệt phải báo gấp để trưởng khoa bố trí giáo viên thay thế); muốn nghỉ phép phải viết đơn, đơn xin nghỉ phép phải có ý kiến của Khoa, phòng Tổ chức hành chính và được Hiệu trưởng đồng ý.

+ Tham gia vào các hoạt động hội giảng, chế tạo các thiết bị dạy học, hướng dẫn ôn luyện học sinh giỏi.

+ Đối với giáo viên được Trường cử đi học tập, bồi dưỡng phải nộp kế hoạch và lịch học về Khoa để theo dõi; báo cáo kết quả học tập sau khi kết thúc khóa học.

+ Đối với giáo viên không có giờ giảng phải có mặt tại trường để chuẩn bị bài giảng hoặc làm công việc khác do trưởng khoa phân công.

+ Hướng dẫn HS-SV thực tập kết hợp với lao động sản xuất.

+ Biên soạn đề thi, coi thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS-SV.

+ Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

– Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy; tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tham gia và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HS-SV.

– Giáo viên vi phạm nội quy, quy chế tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

  1. b) Quyền hạn:

– Giáo viên chủ nhiệm được phép cho HS-SV nghỉ học không quá 3 ngày.

– Đề xuất khen thưởng kỷ luật HS-SV.

– Đề xuất chỉnh sửa chương trình và cải tiến thiết bị dạy học.

– Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Video Clip Trường Học

Các Thông Báo Mới Nhất

Tuyển giáo viên dạy Lái xe

THÔNG BÁO (Tuyển giáo viên dạy Lái xe)  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng giáo...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

  BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI & THỦY LỢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

xem chi tiết >>

Kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chí trường chất lượng cao, trung tâm xuất sắc năm 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường chất lượng cao Bài viết liên quan : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng: Động...

xem chi tiết >>

.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN DU HỌC SINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ngày 16/6/2017, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đón tiếp đoàn du học sinh nước Cộng...

xem chi tiết >>

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI – TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Ngày 11 tháng...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 Bài viết liên quan : Thông...

xem chi tiết >>

Video Clip Hoạt Động Của Trường