Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Tuyển

Địa chỉ làm việc: Khu B – Phòng Công tác HS-SV

Điện thoại: 0968.241.116

Email: ngoctuyencg@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đức Thọ

Địa chỉ làm việc: Khu B – Phòng Công tác HS-SV

Điện thoại: 0978.274679

Email: ducthocogioi3@gmail.com

  1. Chức năng

– Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý giáo dục HSSV; quản lý nhân viên và tài sản nhà trường giao.

  1. Nhiệm vụ

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và giáo dục toàn diện HSSV.

– Lập danh sách đề nghị thành lập Ban cán sự lớp.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV.

– Tổ chức các dịch vụ phục vụ HSSV trong khu nội trú.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu nội trú và y tế học đường.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; công tác tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền, thư báo cho HSSV.

– Phối hợp với các phòng khoa, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao cho HSSV.

– Tổ chức giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Trường và của cấp trên.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  1. Tổ chức bộ máy:
    • Trưởng phòng

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng theo nhiệm vụ được giao.

– Quản lý cán bộ, nhân viên đơn vị phụ trách.

– Lập kế hoạch và đề xuất bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên và các hoạt động khác do Trường, Sở hoặc các Bộ, Ngành tổ chức.

– Kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức nhận xét đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật nhân viên.

– Xử lý các loại văn bản liên quan, thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trường và của cấp trên.

– Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, thư báo cho HSSV.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh, bồ ích cho HSSV.

– Quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV, theo dõi diễn biến, tổng hợp đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

– Xử lý học sinh vi phạm theo quy chế hiện hành, nếu vượt quá thẩm quyền đề nghị Ban giám hiệu hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV họp, xem xét giải quyết.

– Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Phó trưởng phòng

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

– Điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

– Lập danh sách đề nghị thành lập Ban cán sự lớp.

– Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu nội trú và y tế học đường.

– Phối hợp với các phòng, khoa, giáo viên để quản lý giáo dục học sinh, sinh viên; theo dõi chặt chẽ số HSSV của từng khoa, thong báo kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh  biết những trường hợp HSSV cá biệt.

– Cuối mỗi học kỳ tổng hợp số học sinh, sinh viên nghỉ học không có lý do vượt quá thời gian quy định, lập danh sách báo cáo Trưởng phòng đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định buộc thôi học.

– Phối hợp với Ban quản lý KTX sắp xếp, bố trí HSSV ở nội trú; xử lý HSSV vi phạm nội quy KTX.

– Quản lý, cấp phát đồng phục cho học sinh, sinh viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phan cong của Trưởng phòng.

3.3. Nhân viên:

– Thời gian làm việc theo thời khóa biểu của HSSV, được phân công cụ thể theo ca từ 6h45’ đến 21h15’ hàng ngày. Nếu làm việc thứ 7 hoặc chủ nhật thì được bố trí nghỉ bù theo quy định của nhà trường.

– Mặc đồng phục, đeo bảng tên theo quy định.

– Thực hiện cong6tac1 giáo dục chính trị, tư tưởng, đọa đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

– Tham gia lập danh sách đề nghị thành lập Ban cán sự lớp

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để quản lý giáo dục HSSV, theo dõi chặt chẽ sĩ số HSSV của từng khoa, thông báo kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh những trường hợp HSSV cá biệt.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo sân lành mạnh, bổ ích cho HSSV.

– Kiểm tra nhắc nhở HSSV chấp hành nội qui, qui chế, nâng cao ý thức giữ gìn cơ sở vật chất của trường. Giám sát chặt chẽ HSSV thực hiện đúng qui định về trang phục, đầu tóc, giờ giấc khi đến trường học tập và sinh hoạt ngoại khóa.

– Thường xuyên tuần tra theo dõi các hoạt động của HSSV trong suốt giờ học, giờ sinh hoạt, giờ giải lao, đôn đốc HSSV ra vào lớp đúng thời gian quy định, không để HSSV bỏ học giữa giờ ra khỏi cổng trường nếu không có lý do chính đáng.

– Điểm danh sĩ số hang ngày, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông báo số HSSV nghỉ học không có lý do cho phụ huynh bằng điện thoại ngay trong ngày.

– Lập bảng theo dõi diễn biến HSSV thực tế của từng lớp, khóa, khoa báo cáo Trưởng phòng trình Ban giám hiệu theo tuần.

– Quản lý, theo dõi, kiểm tra công tác giáo viên chủ nhiệm. Giám sát việc tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV của giáo viên bộ môn.

– Quản lý thiết bị lọc nước, cung cấp đầy đủ nước uống hàng ngày cho HSSV.

– Tham gia tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV.

– Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và y tế học đường.

– Khi nghỉ việc đột xuất phải báo cáo kịp thời để Trưởng phòng bố trí nhân viên thay thế, muốn nghỉ phép phải viết đơn, đơn xin nghỉ phép phải có ý kiến của Trưởng phòng, phòng Tổ chức hành chính và được Hiệu trưởng đồng ý.

– Đối với nhân viên được Trường cử đi học tập, bồi dưỡng phải nộp kế hoạch và lịch học về Phòng để theo dõi; báo cáo kết quả học tập sau khi kết thúc khóa học.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Video Clip Trường Học

Các Thông Báo Mới Nhất

Tuyển giáo viên dạy Lái xe

THÔNG BÁO (Tuyển giáo viên dạy Lái xe)  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng giáo...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

  BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI & THỦY LỢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

xem chi tiết >>

Kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chí trường chất lượng cao, trung tâm xuất sắc năm 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường chất lượng cao Bài viết liên quan : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng: Động...

xem chi tiết >>

.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN DU HỌC SINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ngày 16/6/2017, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đón tiếp đoàn du học sinh nước Cộng...

xem chi tiết >>

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI – TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Ngày 11 tháng...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 Bài viết liên quan : Thông...

xem chi tiết >>

Video Clip Hoạt Động Của Trường