Khoa Đào tạo lái xe

Khoa Đào tạo lái xe

Phó Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thành Luân

Địa chỉ làm việc: Khu G – Khoa Đào tạo lái xe

Điện thoại: 0962.258.758

Email:nguyenluanauto0204@gmail.com

 
Phó Trưởng khoa: Ks. Trần Văn Sang

Địa chỉ làm việc: Khu G – Khoa Đào tạo lái xe

Điện thoại: 0986.244.282

Email:vansangdn@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Khoa Đào tạo lái xe là khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học chuyên môn nghề lái xe ô tô trình độ sơ cấp theo quy định.

– Quản lý giáo viên, học viên và tài sản do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

– Khoa Đào tạo lái xe thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4, Điều 14 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác giảng dạy:

– Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học chuyên môn thuộc hệ sơ cấp theo kế hoạch chung của trường.

– Tham gia công tác xây dựng, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình, đề cương các môn học, ngân hàng đề tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập thi (nếu có).

– Quản lý cán bộ giáo viên. Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa.

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định và tham gia các phòng trào, Hội thi do nhà trường phát động.

– Đề xuất thành lập tổ bộ môn (nếu cần thiết).

Công tác quản lý giáo dục Học viên

– Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp.

– Phối hợp tốt với các đơn vị trong trường công tác giáo dục toàn diện cho học viên.

Công tác khác:

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo quy định.

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập, kế hoạch bảo dưỡng bảo trì. Sắp xếp xưởng và thực hiện tiêu chuẩn 5S.

– Phối hợp với các phòng chức năng, Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi ra trường.

– Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm tra tình hình học phí, lệ phí thi và các khoản thu khác theo các khóa học.

– Thực hiện công tác tự kiểm định hàng năm theo kế hoạch.

– Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của khoa: 15 người bao gồm:

+ Trưởng khoa: 01 người

+ Phó trưởng khoa: 01 người

+ Giáo viên: 13 người

 

Close this popup 5 book-pitch selling points the complete package – writer’s relief, https://pro-essay-writer.com/ inc

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động