Phòng Đào Tạo

Phòng Đào Tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Ths. Phạm Ngọc Tuyển

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0968.241.116

Email: ngoctuyencg@gmail.com

Phó trưởng phòng: Ths. Đinh Thị Nguyệt

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0907.619428

Email: dinhnguyetcg@gmail.com

Phó trưởng phòng: Ks. Dương Mạnh Tuân

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0918.741.007

Email: duongmanhtuan234@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

Phòng  Đào tạo là đơn vị chức năng của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Phòng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, kế hoạch phát triển đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp các trình độ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông và đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo các bậc, các hệ đào tạo của trường; quản lý và phát triển thư viện.

Quản lý cán bộ, nhân viên và tải sản của đơn vị do nhà trường giao.

 2- Nhiệm vụ, quyền hạn.

Phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.1, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành, nghề mới.

– Nghiên cứu đề xuất với Ban Giám hiệu phương hướng phát triển nhà trường về qui mô, ngành nghề và phương thức đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và điều kiện của nhà trường

– Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình đối với các ngành, nghề đào tạo các bậc, hệ đào tạo trong trường: Hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên và văn hóa phổ thông.

– Xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành, nghề các hệ đào tạo của trường.

– Chủ trì xây dựng kế hoạch  thực tập chuyên môn, thực tập nghề nghiệp; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm, các Khoa tổ chức triển khai thực hiện.

– Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

– Phối hợp với phòng Tổ chức, Hành chính và các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy và đánh giá năng lực đội ngũ giảng viên hàng năm.

b) Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, học tập trong nhà trường.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các bậc, hệ đào tạo của trường.

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện tiến độ, kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo.

– Quản lý giảng viên, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định đối với bộ môn chung.

– Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của GV; chấp hành quy chế đào tạo của SV, học viên. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực tập trong, ngoài trường.

– Tiếp nhận học sinh sinh viên mới nhập học. Sắp xếp danh sách các lớp học sinh sinh viên theo ngành nghề. Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên.

– Thực hiện các công việc giáo vụ; thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Quản lý văn bằng chứng chỉ, cấp các giấy tờ, xác nhận liên quan đến kết quả học tập cho người học; lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục trình Hiệu trưởng xem xét quyết định công nhận trúng tuyển, chuyển đi, chuyển đến, dừng học, tiếp tục học, lên lớp, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng chứng chỉ đối với người học.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho giảng viên và giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán và chế độ chính sách theo quy định.

– Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên, giáo viên là thỉnh giảng.

c) Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức các kỳ thi.

– Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi của các lớp. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.

– Chủ trì tổ chức các Hội thi cho Giáo viên và Học sinh sinh viên về các hoạt động dạy và học.

– Kiểm tra chương trình, tài liệu, giáo trình, ngân hàng đề thi các hệ đào tạo đang quản lý.

– Quản lý các nội dung thông tin đào tạo của toàn trường.

d) Tổ chức hoạt động tổ bộ môn chung

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên thực hiện giảng dạy các môn học chung.

– Thực hiện việc giảng dạy các môn học chung; nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

– Tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm; phối hợp với các bộ phận đánh giá, xếp loại giáo viên.

– Tổ chức kiểm tra định kỳ, thực hiện việc tổ chức thi/kiểm tra kết thúc, thi tốt nghiệp các môn học thuộc Tổ quản lý theo kế hoạch chung của Trường; quản lý và lưu trữ kết quả học tập, đề, đáp án, bài thi/kiểm tra kết thúc môn theo quy định.

e) Thực hiện công tác thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và Hiệu trưởng.

f) Phụ trách các công tác thư viện của nhà trường, lập kế hoạch mua sắm thêm tài liệu, giáo trình phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên.

g) Là  thành viên Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, Tốt nghiệp và các hội đồng khác liên quan do Hiệu trưởng quyết định.

h) Tổ chức thực hiện công tác đánh giá xếp loại giảng viên theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

i) Tổ chức thực hiện các dự án về giáo dục nghề nghiệp.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường giao.

3- Cơ cấu bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 11 người, bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01

+  Phó phòng:  02

+  Nhân viên, chuyên viên: 04

+ Giảng viên: 04

 

 

Video Clip Hoạt Động