Phòng KH và Hợp tác quốc tế

Phòng KH và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: Ths. Bùi Ngọc Châu

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng KH và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0938.100667

Email: lexuschau@@gmail.com

 

1- Vị trí, chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi. Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tổng hợp, đề xuất ý kiến tham mưu giúp Hiệu trưởng các hoạt động về hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học theo quy định.

Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.6, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ:

– Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;

– Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm;

– Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn sản xuất;

– Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

– Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu;

– Tổ chức các phong trào và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.

Công tác Hợp tác quốc tế

– Đề xuất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường;

– Xây dựng kế hoạch thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các chuyên đề, hội thảo, mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm; tiếp nhận và tổ chức dịch tài liệu phục vụ chuyên đề;

– Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường; làm thủ tục mời và xin visa các đoàn ra, đoàn vào. Lập chương trình, tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan, du lịch, bảo đảm hoạt động và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

– Tổ chức lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị trong Trường về hợp tác quốc tế;

Các công tác khác:

– Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

– Quản lý nhân sự, trang thiết bị của Phòng;

– Thực hiện báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế;

– Đề xuất với các Khoa, Phòng, Bộ môn các giải pháp thực hiện các quy định về công tác nghiên cứu khoa học và  giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 5 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 3 người

Suggest how your friend will receive the college helper in https://eduessayhelper.org ticket

Video Clip Hoạt Động