Phòng Khảo thí và KĐCL

Phòng Khảo thí và KĐCL

 

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hồi

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Khảo thí và KĐCL

Điện thoại: 0979.487.635

Email: nguyenhoi.cg@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng là đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi. Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác: Kiểm định và khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường theo quy định.

– Quản lý cán bộ, nhân viên và tải sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.5, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng hệ thống tài liệu về đảm bảo chất lượng.

– Xây dựng kế hoạch và  tổ chức các kỳ thi theo đúng quy chế và quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ chuyên môn tổ chức các kỳ thi, kiểm tra từ khâu ra đề, nhận đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi

– Phối hợp với các Phòng Đào tạo, Khoa chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng mô đun, môn học. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khoá;

– Đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập HSSV phù hợp với trình độ đào tạo;

– Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên: Phối hợp tham gia và giám sát các hoạt động thi, đánh giá kết quả học tập của HSSV; đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm tra, thẩm định tính

– Đề xuất biện pháp, giải pháp và xây dựng kế hoạch, chương trình, quy trình thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc trong trường.

– Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo.

– Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng, báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

– Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức việc triển khai các họat động đánh giá và tự kiểm định chất lượng theo định kỳ và hàng năm: Kiểm định trường; kiểm định trường chất lượng cao và trung tâm đào tạo xuất sắc.

– Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định. Soạn thảo các quyết định, văn bản về công tác tự kiểm định chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng GDNN của toàn trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện tự kiểm định chất lượng của từng đơn vị.

– Tập hợp, lưu trữ các minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định;

Các công tác khác:

– Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng của Nhà trường.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng;

– Quản lý nhân sự, trang thiết bị của Phòng;

– Thực hiện công tác khảo sát, thống kê tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV;

– Đề xuất với các Khoa, Phòng, Bộ môn các biện pháp thực hiện các quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

– Tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 5 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 3 người

He won primarily because homework essay writer the war was going well

Thông Báo Mới Nhất

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Chiều ngày 26/4/2024, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy,

Video Clip Hoạt Động