(Tiếng Việt) Trường cao đẳng Cơ giới và thủy lợi đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Video Clip