TT Hỗ trợ tuyển sinh và TVVL

TT Hỗ trợ tuyển sinh và TVVL

Trung Tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Tư vấn việc làm

Giám đốc: Ks. Nguyễn Đức Thọ

Địa chỉ làm việc: TT Hỗ trợ tuyển sinh và TVVL

Điện thoại: 0978274679

Email: ducthocogioi3@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Tư vấn việc làm là trung tâm trực thuộc trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Trung tâm có chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh, tư vấn cho người học lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; công tác hướng nghiệp; tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

– Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

– Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Tư vấn việc làm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 5.1, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác tuyển sinh

– Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo hàng năm.

– Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm.

– Chủ trì triển khai các phương án hoạt động quan hệ công chúng, Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường.

– Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

– Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ LĐTB&XH; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

Công tác Tư vấn việc làm

– Tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm và các chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người học nghề khi tốt nghiệp và người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: cách viết hồ sơ và đơn xin việc, các kỹ năng cần thiết khi dự phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

– Hỗ trợ Phòng CTHSSV, phòng Đào tạo khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp và thu thập thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

– Phối hợp với Phòng CTHSSV, phòng Đào tạo liên lạc với những SVHS đã từng học tập tại trường thành đạt trong kinh doanh, sản xuất hoặc các tổ chức, cá nhân khác có điều kiện hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực hành, việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học

Công tác Hợp tác doanh nghiệp

– Chủ động tìm kiếm mối quan hệ với đối tác thuộc doanh nghiệp có thiện chí hợp tác với Trường, đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ;

– Là đầu mối quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm nơi thực tập cho giáo viên và HSSV. Ký kết hợp tác đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến doanh nghiệp. Thực hiện việc tư vấn, tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho học sinh-sinh viên đang học và đã tốt nghiệp ra trường; tổ chức các dịch vụ hỗ trợ.

– Lập kế hoạch gắn kết hoạt động giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng nghề đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.Tổ chức, quản lý và liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của doanh nghiệp.

– Thông tin thường xuyên cho học sinh, sinh viên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và các yêu cầu tuyển dụng giúp học sinh, sinh viên có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác

– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên thuộc lĩnh vực được giao

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của Trung tâm: 05 người, bao gồm:

+ Giám đốc: 01 người

+ Phó Giám đốc: 01 người

+ Nhân viên: 03 người

Americans saw british seeking to crush https://midnightpapers.com yankee factories

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động