Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Địa chỉ làm việc: Khu B – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0122.5018575

Email: thanhtuyen050481@gmail.com

Phó Trưởng khoa: Cử nhân. Trần Thị Quỳnh

Địa chỉ làm việc: Khu B – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0973444122

Email: binhyenquynh@gmail.com

 
Phó Trưởng khoa: Cử nhân. Trịnh Thị Thu Thủy

Địa chỉ làm việc: Khu B – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0977.069912

Email: trinhthuy1803@gmail.com 

1- Vị trí, chức năng

– Khoa Khoa học cơ bản là khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Khoa có chức năng giảng dạy các môn văn hoá nghề cho hệ Trung cấp, giảng dạy các môn cơ sở cho các hệ cao đẳng và giảng dạy chương trình văn hóa trung học phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên theo quy định.

– Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên và tài sản do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

– Khoa Khoa học cơ bản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4, Điều 14 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác giảng dạy

– Tổ chức, thực hiện giảng dạy môn thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch chung của trường.

– Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

– Quản lý cán bộ giảng viên. Phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Khoa.

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định và tham gia các phong trào, Hội thi do nhà trường phát động.

– Đề xuất thành lập tổ bộ môn (nếu cần thiết).

Công tác quản lý giáo dục Học sinh

– Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp.

– Phối hợp tốt với các đơn vị trong trường và phụ huynh học sinh thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho HSSV.

– Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

Công tác khác:

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giảng viên. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên theo quy định.

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

– Thực hiện công tác tự kiểm định hàng năm theo kế hoạch.

– Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm tra tình hình học phí, lệ phí thi và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học ( nếu có).

– Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của khoa: 26 người bao gồm:

+ Trưởng khoa: 01 người

+ Phó trưởng khoa: 01 người

+ Giảng viên: 24 người

As the demand for can you do my homework of https://justdomyhomework.com talented engineers increases, you can expect to see more of such schools in the united states

Video Clip Hoạt Động