Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV

Trưởng phòng: Ks. Nguyễn Đức Thọ

Địa chỉ làm việc: Khu B – Phòng Công tác HS-SV

Điện thoại: 0978.274679

Email: ducthocogioi3@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Cử nhân. Lê Duy Bình

Địa chỉ làm việc: Khu B – Phòng Công tác HS-SV – Cơ sở Thiện Tân

Điện thoại: 035.2589758

Email: binhdung958@gmail.com 

Phó Trưởng phòng: Cử nhân. Ngô Thanh Bình

Địa chỉ làm việc: Khu B – Phòng Công tác HS-SV – Cơ sở Hố Nai 3

Điện thoại: 0961.600060

Email: thanhbinhcg3@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Phòng có chức năng  tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên theo quy định.

– Quản lý cán bộ, nhân viên và tải sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.4, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và giáo dục toàn diện Học sinh sinh viên:

Bố trí phòng học cho các lớp, chỉ định ban cán sự lớp. Theo dõi diễn biến sỹ số HSSV, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế của HSSV. Tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV theo học kỳ và theo năm học.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, hoạt động ngoại khóa cho HSSV. Tổ chức cho học sinh tham gia các hội thao, hoạt động phong trào do các cấp tổ chức.

–  Phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý những vấn đề liên quan đến HSSV.

–  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV.

– Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh HSSV trong công tác quản lý, giáo dục HSSV;

– Phối hợp với các phòng khoa, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

– Xử lý học sinh vi phạm kỷ luật; đề xuất khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy định.

– Tiếp nhận mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

– Tổ chức quản lý học sinh – sinh viên nội trú.

– Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự

– Theo dõi, kiểm tra công tác giáo viên chủ nhiệm, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và quản lý HSSV của giáo viên.

– Là thành viên Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Khen thưởng kỷ luật Học sinh sinh viên và tham gia các hội đồng khác do Hiệu trưởng quyết định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 9 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Nhân viên, giáo viên: 7 người

Der depressive ist einfhlsam und hilfsbereit, schlicht und anspruchslos konflikte vermeidet warum dies nicht auszuprobieren er wenn irgend mglich ich hasse streit

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động