Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾT TOÁN

Trưởng phòng: Ths. Trần Thị Hạnh

Địa chỉ làm việc: Phòng tài chính kế toán

Điện thoại: 0972.716.359

Email: hanhtran0103@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Cử nhân. Lê Duy Đông

Địa chỉ làm việc: Phòng tài chính kế toán

Điện thoại: 038.9891168

Email: duydongk46d6@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Phòng Tài chính kế toán là đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tham mưu giúp Hiệu trưởng các hoạt động về công tác tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, quản lý tài sản, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm soát chi phí hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

– Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tài chính kế toán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.3, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính:

– Lập dự toán thu chi hàng năm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

– Chủ trì việc thực hiện nhiệm vụ thu chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư.

– Thiết lập hệ thống kế toán theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nước, vận dụng để tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm của Trường.

– Thực hiện quyết toán hàng quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ; tạm ứng kinh phí và báo cáo quyết toán kinh phí sử dụng với cơ quan có thẩm quyền hàng năm.

– Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin về lĩnh vực tài chính kế toán để phục vụ cho công tác quản lý.

– Kiểm tra, kiểm soát, theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của các khách hàng.

– Lưu trữ bảo quản các chứng từ, tài liệu, dữ liệu kế toán đúng quy định, khoa học, dễ dàng để tra cứu; truy cập khi cần thiết.

– Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục, quy trình thuộc lĩnh vực tài chính kế toán của các đơn vị trong toàn trường.

– Theo dõi và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo.

– Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản.

– Đề xuất và tổ chức thực hiện các phương pháp cải tiến trong công tác kế toán theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

– Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kế toán và quản lý tài chính cho nhân viên trong phòng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo có lực lượng dự phòng có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết.

– Nghiên cứu các tài liệu, văn bản của các cơ quan ban ngành có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán tham mưu cho Ban giám hiệu, vận dụng áp dụng vào hoạt động của Trường.

– Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính.

– Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng phụ trách.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 6 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 04 người

The full report showcases visit this blog post gps cell phone tracker other features, so check it out through the source link below

Video Clip Hoạt Động