Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng – Nhiệm vụ

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường thực hiện theo quy định của pháp luật và Quyết định số 4317/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.

– Trường hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ban hành ngày 27/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015; Điều lệ trường Cao đẳng theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ban hành và quy định của pháp luật khác có liên quan.

About lauren clark about john cook john is the climate communication fellow for the global change institute at the university of queensland essays writers and the course leader for denial101x

Thông Báo Mới Nhất

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tổ chức đấu thầu Căn tin. Mọi thông tin chi tiết xem tại đây Bài viết liên quan : LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾNG ANH ACCESS Khai giảng chương trình tiếng Anh nâng cao giai đoạn 2018-2020 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Video Clip Hoạt Động