Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

 

Trưởng Khoa: Ths. Phạm Thế Phong

Địa chỉ làm việc: Khoa Công nghệ thông tin – Khu A – Lầu 2

Điện thoại: 0977.511277

Email: phongcg3@gmail.com

 
Phó Trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Thị Kim Hoa

Địa chỉ làm việc: Khoa Công nghệ thông tin – Khu A – Lầu 2

Điện thoại: 0963.194334

Email: kimhoa2810@gmail.com

1- Vị trí, chức năng

– Khoa công nghệ thông tin là khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Khoa có chức năng giảng dạy ngoại ngữ và các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp;

– Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên và tài sản do nhà trường giao;

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

– Khoa Công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4, Điều 14 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác giảng dạy:

– Tổ chức, thực hiện giảng dạy ngoại ngữ và các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp theo kế hoạch chung của trường.

– Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

– Quản lý cán bộ giảng viên. Phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Khoa.

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định và tham gia các phòng trào, Hội thi do nhà trường phát động.

– Đề xuất thành lập tổ bộ môn (nếu cần thiết)

Công tác quản lý giáo dục Học sinh

– Phân công giảng viên chủ nhiệm lớp.

– Phối hợp tốt với các đơn vị trong trường và phụ huynh học sinh thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho HSSV.

– Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

Công tác khác:

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giảng viên. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên theo quy định.

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập, kế hoạch bảo dưỡng bảo trì. Sắp xếp xưởng và thực hiện tiêu chuẩn 5S.

– Phối hợp với các phòng chức năng, Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm, liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.

– Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm tra tình hình học phí, lệ phí thi và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học.

– Thực hiện công tác tự kiểm định hàng năm theo kế hoạch.

– Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của khoa: 14 người bao gồm:

+ Trưởng khoa: 01 người

+ Phó trưởng khoa: 01 người

+ Giảng viên: 12 người

For several years, most teachers and students will https://dissertationauthors.com/ still have conventional textbooks

Video Clip Hoạt Động