Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

Giám đốc: Ths. Phạm Duy Đông

Địa chỉ làm việc: Khu A – Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Điện thoại: (0251) 3968206

Email: duydong04@gmail.com

 
Phó giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ làm việc: Khu A – Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Điện thoại: (0251) 3968206

Email: nguyenthanhcg@gmail.com

 

1- Vị trí, chức năng

– Trung tâm Tin học, ngoại ngữ là trung tâm trực thuộc của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Trung tâm có chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và pháp luật.

– Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

– Trung tâm Tin học, ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 5.2, Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

– Tổ chức, đào tạo chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của các nghề quốc tế, quốc gia và khu vực

– Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo về tin học và ngoại ngữ theo các trình độ được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đáp ứng nhu cầu của người học.

– Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B;

– Chương trình Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao;

– Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

– Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học

– Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo và ngân hàng đề thi phù hợp đối với từng trình độ đào tạo theo quy định.

– Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như Lập trình, Lắp ráp và cài đặt phần mềm, Quản trị mạng máy tính, Vẽ kỹ thuật Autocad, Photoshop, CorelDraw…

– Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

– Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quy định.

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng phụ trách.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của trung tâm: 7 người bao gồm:

+ Giám đốc: 01 người

+ Phó giám đốc: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 01 người

+ Giảng viên: 04 người

 

Take the advice online essay writer using https://pro-essay-writer.com of these successful girl bosses

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động