Giới thiệu thông tin về khóa học “Xanh hóa cơ sở đào tạo nghề” của đoàn cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tại CHLB Đức

Giới thiệu thông tin về khóa học “Xanh hóa cơ sở đào tạo nghề” của đoàn cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tại CHLB Đức

​Hợp tác Phát triển Việt Nam – CHLB Đức là sự hợp tác tốt đẹp và lâu dài, cùng hướng tới mục tiêu chung và những trách nhiệm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện Nghị định thư Paris về biến đổi khí hậu. Một chương trình hợp tác chung về cải cách lĩnh vực đào tạo nghề bao gồm sự hợp tác với doanh nghiệp, thực hiện đào tạo nghề “Xanh”, phát triển mô hình căn bản về an toàn vệ sinh lao động, đó là những trọng tâm cơ bản cho sự hợp tác trong tương lai.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, ngày 15/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề – Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. Dự án được thực hiện tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm xây dựng VCMI trở thành Trung tâm Đào tạo nghề Xanh chất lượng cao của Việt Nam, góp phần cung cấp nguồn lao động có trình độ kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế “Xanh”, bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam; là đầu mối cho kết nối mạng lưới Quốc gia và Quốc tế về dạy nghề Xanh đặc biệt là các nước ASEAN.

Trong khuôn khổ của Dự án từ ngày 28/10/2017 đến 13/11/2017 khóa học nâng cao trình độ về “Xanh hóa cơ sở đào tạo nghề” được tổ chức tại Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz thuộc Phòng Thủ công nghiệp Potsdam của CHLB Đức nhằm đào tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện sứ mạng và nhiệm vụ của một Trung tâm Đào tạo nghề Xanh chất lượng cao của Việt Nam. Khóa học có 10 cán bộ, giáo viên của VCMI tham dự.

Tại Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz đoàn cán bộ, giáo viên của VCMI được nghe giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề phối hợp “kép” của Đức, nền kinh tế xanh của CHLB Đức, các nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên được lồng ghép trong đào tạo nghề của CHLB Đức. Trong quá trình học tập dưới sự hướng dẫn của cán bộ, giảng viên của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz và Viện đào tạo nghề bền vững & Dịch vụ quản lý đoàn cán bộ, giáo viên của VCMI đã thảo luận về các nội dung này để vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam và của VCMI hướng tới trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp “Xanh” trong tương lai.

Ngoài ra đoàn cán bộ, giáo viên của VCMI còn được tham quan trực tiếp tại Trường dạy nghề Oberstufenzentrum Teltow“ (OSZ) và các doanh nghiệp sử dụng công nghệ Xanh trong quá trình sản xuất như: Công ty ENERCON sản xuất thiết bị tuabin gió, Công ty TNHH Kieback & Peter sản xuất các thiết bị điều khiển cho tòa nhà thông minh, Làng tự cung cấp năng lượng Feldheim.

Kết thúc khóa học đoàn cán bộ, giáo viên của VCMI đã nhận thức được tầm quan trọng của việc Xanh hóa cơ sở đào tạo nghề và cho rằng những nội dung học được từ khóa học này rất thực tế, cơ bản phù hợp với điều kiện của Việt Nam và có thể áp dụng vào VCMI  trong tương lai. Đồng thời nhận thấy sự cần thiết phải lồng ghép các yếu tố “Xanh” vào chương trình đào tạo và xây dựng VCMI sớm trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp “Xanh”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHÓA HỌC

 

Hình ảnh giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề phối hợp “kép” của Đức, nền kinh tế xanh của Đức tại Phòng hội thảo của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz

   

Hình ảnh giới thiệu về xanh hóa đào tạo nghề, thảo luận ứng dụng vào Việt Nam

tại Phòng hội thảo của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz

 

Hình ảnh giới thiệu về Nghề Thợ điện tử tại xưởng điện tử của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz

 

Hình ảnh giới thiệu về Nghề Thợ cơ khí kỹ thuật vệ sinh, sưởi và điều hòa không khí tại xưởng kỹ thuật vệ sinh, sưởi và điều hòa không khí của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz

Hình ảnh giới thiệu về Thiết bị khí sinh học (Biogas) của Trung tâm khuyến trợ nghề Gӧtz

 

Hình ảnh tham quan hệ thống điện gió và thực hành thí nghiệm khí sinh học tại Làng tự cung cấp năng lượng Feldheim

Island hopped over four years from hawaii all the way to okinawa and were knocking on https://order-essay-online.net/ japan’s door

Video Clip Hoạt Động