Thông tư mới ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình……..

Thông tư mới ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình……..

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Download thông tư tại đây

Features will tell you what do my homework for me in https://homework-writer.com/ level of accessibility as well the limitations you have on a persons phone

Video Clip Hoạt Động